Landmarks Bhd AGM & EGM

Saujana Ballroom, Ground Floor,
The Saujana Hotel Kuala Lumpur,
Saujana Resort,
Jalan Lapangan Terbang SAAS,
40150 Shah Alam

Wednesday, May 23, 2018 - 10:00

Landmarks Bhd AGM & EGM at Saujana Ballroom, Ground Floor, The Saujana Hotel Kuala Lumpur, Saujana Resort, Jalan Lapangan Terbang SAAS, 40150 Shah Alam at 10am  & 11am