Kia Lim Bhd AGM

The Katerina Hotel, 8, Jalan Zabedah, 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim

Wednesday, May 30, 2018 - 12:00

Kia Lim Bhd AGM at The Katerina Hotel, 8, Jalan Zabedah, 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim at 12pm.