Fibon Bhd AGM

The Ballroom of Tiara Melaka Golf & Country Club, Jalan Gapam, Bukit Katil, 75760 Melaka

Tuesday, October 30, 2018 - 10:00

Fibon Bhd AGM at The Ballroom of Tiara Melaka Golf & Country Club, Jalan Gapam, Bukit Katil, 75760 Melaka at 10am